Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

 +38(097)619 00 99 Viber
ООО"Сервис-Безлим"
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

2005 Дипломна робота «Якість та конкурентоспроможність, та шляхи підвищення ефективності на підприємстві»

(5/1)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 100 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 2005170220

Кількість:

+ -* Обробка в порядку черги 1-3 години
* Лишились питання? +380976190099 Viber
ЗМІСТ
 
 
стор.
 ВСТУП
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ
1.1 Загальна характеристика ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг»
1.2 Виробнича та організаційна структура управління підприємством
1.3 Техніко – економічні показники роботи підприємства
2 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Аналіз фінансово – господарського стану підприємства
2.2 Аналіз якості продукції
2.3 Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства
2.4 SWОТ – аналіз середи ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг»
2.5  Оцінка рентабельності та аналіз складу і динаміки балансового
прибутку
3 МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА
3.1 Поняття якості продукції
3.2 Поняття конкурентоспроможності продукції
3.3 Управління якістю продукції на підприємстві
3.4 Управління конкурентоспроможністю продукції на підприємстві
3.5 Визначення поняття ефективності роботи підприємства
4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
4.1 Якість продукції і її оцінка
4.2 Методологічні засади вимірювання конкурентоспроможності
4.3 Методика та розрахунок економічної ефективності роботи
 підприємства
 
 
 
5 РОЗРАХУНКОВО-ПРОЕКТНА ЧАСТИНА
5.1 Взаємозв’язок понять якість, конкурентоспроможність та
 ефективність
5.2 Оцінка конкурентоспроможності ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг»
5.3 Заходи щодо поліпшення якості продукції на ВАТ «Міттал Стіл
 Кривий Ріг»
6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
ДОДАТКИ
ВСТУП
 
Найважливішим завданням у розвитку економіки України нині є забезпечення ефективності роботи підприємства на основі випуску якісної та конкурентоспроможної продукції. Саме від цих показників залежить загальна ефективність роботи будь-якого підприємства. В науковій літературі питання взаємозалежності якості, конкурентоспроможності та ефективності глибоко не досліджувалися. В цій дипломній роботі вирішується проблема визначення найбільш доцільної методики розрахунку конкурентоспроможності підприємства на основі поєднання багатьох досягнень наукової економічної думки.
Головна мета роботи полягає в розробці моделі економічної взаємозалежності показників якості, конкурентоспроможності та ефективності та обґрунтування методики визначення конкурентоспроможності продукції.
В ході виконання роботи вирішуватимуться наступні завдання:
-   проведення аналізу фінансового стану аналізованого підприємства;
- проведення аналізу якості та конкурентоспроможності продукції підприємства;
-   проведення SWOT-аналізу середи підприємства;
- дослідження теоретичних засад визначення показників якості, конкурентоспроможності та ефективності;
-  обґрунтування методик визначення та вимірювання показників якості, конкурентоспроможності та ефективності;
- визначення взаємозв’язку показників якості, конкурентоспроможності та ефективності.
Об’єктом досліджень обрано відкрите акціонерне товариство «Міттал Стіл Кривий Ріг». В дипломній роботі аналізуються дані за 2002, 2003 та     2004 роки.
В ході роботи були використані: горизонтальний, вертикальний і порівняльний методи, аналіз фінансових коефіцієнтів, метод обробки наукової інформації, а також факторний та рейтинговий аналізи.
В ході дослідження використовувалися праці таких авторів, як: Покропівного С.Ф., Бойчика І.М., Савицької Г.В., Шуліної І.Г.,          Горфінкеля В.Я., Швандара В.А. і інших.
Для проведення дослідження використовувалася фінансова звітність підприємства, дані законодавчо-нормативних актів, наукових досліджень.
Результати даної роботи можуть бути використані керівниками економічних і фінансових служб підприємств.
Ефективність виробництва залежить від вибору шляхів і методів досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах, а також методів і способів раціонального поєднання й ефективного використання всіх елементів виробничого процесу. Якість та конкурентоспроможність є значними складовими цього процесу, які безумовно дуже впливають на ефективність роботи виробництва. Тому, доцільно буде приділити увагу вивченню цих показників.
 

ВИСНОВКИ
 
В дипломній роботі було досліджено економічну ефективність і шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.
Найважливішим завданням у розвитку економіки України нині є забезпечення ефективності роботи підприємства на основі випуску якісної та конкурентоспроможної продукції. Саме від цих показників залежить загальна ефективність роботи будь-якого підприємства. В науковій літературі питання взаємозалежності якості, конкурентоспроможності та ефективності глибоко не досліджувалися. В цій дипломній роботі вирішується проблема визначення найбільш доцільної методики розрахунку конкурентоспроможності підприємства на основі поєднання багатьох досягнень наукової економічної думки.
Для проведення обґрунтованого аналізу спочатку було проаналізовано сучасний стан об’єкту дослідження. ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» - потужний гірничо-металургійний комплекс, який унікальний по своїх масштабах і можливостям, а також є найбільшим індустріальним гігантом України. Це підприємство з повним металургійним циклом, що включає виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне, аглодоменне, сталеплавильне і прокатне. Комбінат спеціалізується на виробництві арматурної сталі і катанки зі звичайних і низьколегованих марок сталі.
Аналіз основних техніко-економічних показників роботи підприємства показав, що підприємство стабільно нарощує обсяги виробництва, що призводить до збільшення собівартості товарної продукції. Протягом аналізованого періоду спостерігається зменшення витрат на 1 гривню товарної продукції, що є позитивним фактором роботи підприємства. Збільшення в динаміці прибутку підприємства, а також рентабельності продукції є показником ефективної роботи. Позитивним соціальним ефектом можемо вважати збільшення чисельності працівників та збільшення середньої заробітної плати.
Фінансово – господарський стан підприємства свідчить про його фінансову стійкість, стабільність і більшу незалежність від зовнішніх кредиторів, що доводить коефіцієнт автономії, який має тенденцію збільшення у динаміці. Зниження показника фінансової залежності означає зменшення частки позикових засобів і фінансову незалежність.
Якість продукції залізорудних підприємств обумовлюється показником вмісту заліза в продукції. Залежно від вмісту заліза формується експортна ціна продукції. Чим вище якість – тим вища ціна. На даний момент якість залізної руди поступово збільшувалася.
Проаналізувавши показники конкурентоспроможності залізної руди протягом 2002 – 2004 років, видно їх значне зниження. Таке значне падіння показника конкурентоспроможності продукції в цей період обумовлено великим ростом ціни за 1т товарної залізної руди, яка у 2004 році аж на     120,25 грн. більша ніж у минулому році. За отриманими результатами ми можемо зробити висновок про те, що при підвищенні цін на продукцію конкурентоспроможність її знижується.
Зробивши SWOT – аналіз середи ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» ми бачимо чітке виявлення слабких та сильних сторін підприємства, а також погроз і можливостей. Матриця SWOT показує становище підприємства і можливі виходи, встановлюючи зв'язок між слабкими і сильними сторонами та погрозами і можливостями підприємства.
Оцінка рентабельності свідчить про те, що рентабельність - це показник, що характеризує економічну ефективність. Показники рентабельності реалізованої продукції набувають значних змін. Ми спостерігаємо велике підвищення продажів продукції у періоді 2003-2004 років, що є задовільним результатом для підприємства.
Використання наукових джерел дає нам можливість чітко сформулювати визначення показників якості, конкурентоспроможності та ефективності.
Отже, якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. У тісному взаємозв’язку з якістю продукції перебуває її конкурентоспроможність, яка відображає сукупність якісних і вартісних характеристик товару та забезпечує задоволення конкретної потреби споживача. В свою чергу, ефективність виробництва є комплексним віддзеркаленням кінцевих результатів використовування всіх ресурсів виробництва за певний проміжок часу.
В науковій літературі питання взаємозалежності якості, конкурентоспроможності та ефективності глибоко не досліджувалися. Ми спробували детальніше розглянути це питання, побудувавши модель взаємозалежності показників якості, конкурентоспроможності та ефективності. Розглянувши модель, одразу видно із підвищенням якості продукції підвищується її конкурентоспроможність, що обумовлює збільшення попиту на зовнішньому ринку, і як наслідок – підвищення ефективності роботи підприємства. Тобто, для забезпечення ефективної діяльності підприємства, перш за все, слід забезпечити високу якість продукції.
Для забезпечення реалізації розробленої моделі ми кількісно визначили взаємозалежність показників якості, конкурентоспроможності та ефективності. В отриманій залежності показників враховано кількісний взаємозв’язок факторів, що аналізуються. З формули видно, що якість є вихідним показником конкурентоспроможності, а ефективність – це результат, який впливає на рівень конкурентоспроможності.


 

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!