Обрати курси, замовити сайт, рекламу...

Дипломна робота «Формування товарної політики торговельного підприємства” (на прикладі тов „Олбі-ІФ” м. Івано-франківськ)»

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 65 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 37442
Натисніть кнопку для Онлайн оплати:
*Вказуйте: Артикул + пошту або Viber для отримання замовлення!
Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти товарної політики підприємства
1.1. Застосування маркетингу в діяльності торговельних підприємств
8.1.2. Сутнісні характеристики маркетингової товарної політики
15.1.3. Порядок розробки товарної політики на підприємстві 22
Висновки до розділу 1 32
Розділ 2. Аналіз та оцінка ефективності маркетингової товарної політики ТОВ "ОЛБІ-ІФ"
2.1. Аналіз ділової активності та організація охорони праці на ТОВ "ОЛБІ-ІФ"
35.2.2. Дослідження формування товарної політики підприємства на основі маркетингу
46.2.3. Оцінка конкурентоспроможності та життєвих циклів товарів підприємства
54. Висновки до розділу 2 64
Розділ 3. Шляхи вдосконалення формування товарної політики ТОВ „ОЛБІ-ІФ”
3.1. Критерії ефективності товарної політики підприємства 66
3.2. Методи стимулювання збуту та просування товарів на торговельному підприємстві
72.3.3. Напрями вдосконалення маркетингової товарної політики ТОВ „ОЛБІ-ІФ”
83. Висновки до розділу 3 90
Висновки 92
Список використаних джерел 97
Додатки
Висновок
Товарна політика підприємства та її ефективність залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів. Вони обумовлюють можливості суб’єкта господарювання, а отже, й стратегічну мету діяльності, завдання, стратегічні та тактичні рішення, методи їх виконання. На даний час головною стратегічною метою ТОВ „ОЛБІ-ІФ” у цілому є підвищення його ролі, а відповідно, і частки оптового товарообороту на внутрішньому ринку. Реалізація цієї мети на даному підприємстві буде сприяти підвищенню рівня його рентабельності, що є умовою самофінансування діяльності та можливості зростання ринкової вартості підприємства. Глобальна стратегічна мета підприємства повинна полягати у всебічному задоволенні потреб споживачів на товари та послуги, високоякісному їх обслуговуванні та орієнтації на довготривале зростання його конкурентних позицій. Досягненню цієї мети повинна сприяти товарна політика підприємства.
Основні принципи формування товарної політики ТОВ „ОЛБІ-ІФ” полягають у забезпеченні: виконання місії, стратегічних цілей і завдань підприємства; відповідності асортименту товарів та номенклатури послуг характеру (особливостям) попиту обслуговуємих контингентів оптових покупців; комплексності задоволення попиту покупців у рамках обраного сегменту споживчого ринку; урівноваження ризикових (зокрема нових) і стійких асортиментних груп, видів товарів для уникнення негативних наслідків для усієї асортиментної сукупності; достатньої широти та глибини товарного асортименту; гармонійності асортименту основних товарів та супутніх; стійкості товарного асортименту; підвищення споживчої цінності товарів за рахунок надання різноманітних послуг, балансованості товарної політики із збутовою; рентабельності реалізації асортименту товарів, що формується, та послуг, що мають надаватися партнерам; стійких конкурентних позицій підприємства і зростання його ринкової вартості. 
Для розробки науково обґрунтованої товарної політики та ефективного управління нею у роботі запропоновано систему показників для аналізу товарного асортименту, оцінки його відповідності попиту покупців, та для оцінки соціальної й економічної ефективності товарної політики, подана методика їх розрахунку. Крім того, виділено групи показників, що в певній мірі характеризують ефективність товарної політики, та яка досягається під час реалізації політики за рахунок результативності діяльності торгового відділу. Рекомендовано класифікувати асортимент товарів за ознаками їх приналежності до відповідної стадії життєвого циклу і формувати асортиментний перелік за групами. 
Рекомендовано більш глибоко вивчати основних конкурентів, встановлювати причини зміни ринкової частки підприємства і визначати шляхи посилення своїх конкурентних позицій.
Впровадження в практичну діяльність ТОВ „ОЛБІ-ІФ” рекомендацій, розроблених під час дослідження, сприятиме обґрунтованому формуванню товарної політики та управлінню нею в системі маркетингу і підвищенню ефективності функціонування оптової ланки в цілому.
Важливою передумовою забезпечення ефективності торговельної діяльності досліджуваного підприємства є її здійснення на основі маркетингу як інтегратора, що відіграє основну роль у комплексі взаємопов’язаних процесів виробництва, збуту і споживання продукції.
Його вміле використання дозволяє підприємству не просто виживати в умовах економічної кризи, але й добиватися вагомих успіхів, на що і націлені наші рекомендації. Здійснення торговельної політики у сучасних умовах потребує докорінної зміни в формуванні товарної, цінової і збутової політик, перетворення організаційної структури і форм управління, втілення нових методів, сучасних технологій та інших складових, які забезпечують своєчасне і ефективне доведення виробленої продукції до її споживачів.
Дослідження також показало, що неможливо ефективно працювати на оптовому ринку, якщо товарний асортимент підприємства складається з різних, нічим не пов’язаних товарних груп, – у структурі товарообороту на товари не їхньої спеціалізації припадає 30-40%. На вітчизняних оптових підприємствах ще не набуло розвитку формування асортименту товарів за ознакою єдності споживчого призначення. У роботі надано рекомендації щодо формування асортиментної структури, що буде сприяти детальнішому вивченню попиту споживачів, кон’юнктури ринку, більш повному насиченню його необхідними товарами та послугами. Було також запропоновано уточнити існуючу систему критеріїв ефективності маркетингової товарної політики для конкретної сфери існування оптового підприємства.
У першому розділі дипломної роботи охарактеризовано теоретичні здобутки вітчизняних вчених в галузі формування товарної політики підприємства. Розглянуто основні умови формування служби маркетингу на торговельному підприємстві, її якісного існування та короткий огляд основних функцій працівників у сфері керівництва маркетинговою діяльністю. 
Основу діяльності маркетингу становлять такі заняття, як розробка товару, дослідження, налагодження комунікації, організація розподілу, встановлення цін, розгортання служби сервісу.
Маркетингова діяльність підприємства являє собою комплекс заходів, що ставлять за мету дослідження таких питань, як: вивчення споживача; дослідження мотивів його поводження на ринку; аналіз властивостей ринку підприємства; дослідження продукту (виробу або виду послуг); аналіз форм і каналів збуту; аналіз обсягу товарообігу підприємства; вивчення конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції; дослідження рекламної діяльності; визначення найбільш ефективних способів просування товарів на ринку; вивчення сегменту ринку.
До складових маркетингової товарної політики відносять: визначення оптимального асортименту товарів та його постійне оновлення, якість продукції, дизайн, упаковку, товарну марку, міру відповідності критеріям споживачів та ін. Визначення оптимальної номенклатури передбачає включення у виробничу програму підприємства товарів, виробництво та збут яких орієнтовано на ринкові потреби, які позитивно впливають на розвиток підприємства, дають прибуток, сприяють досягненню стратегічних цілей. Отже, сутність маркетингової товарної політики полягає у визначенні та підтримуванні оптимальної структури асортименту товарів з урахуванням поточних і довготривалих цілей підприємства.
Маркетингова товарна політика складається з трьох частин: розробка товару (створення нових чи модифікація існуючих); обслуговування товару (забезпечення сталості відповідних характеристик товару, що користується попитом, особливо важливим є контроль за якістю продукції на всіх етапах -від розробки до продажу) та елімінування (зняття товару з виробництва).
Другий розділ дослідження присвячений аналізу ділової активності досліджуваного підприємства – товариства з обмеженою відповідальністю „ОЛБІ-ІФ”. Згідно проведених розрахунків, підприємство за останні три роки покращило свою ділову активність та основні економічні показники. Це було зумовлено зростанням обсягів збуту продукції, збільшенням кількості покупців продукції та розширенням асортименту завдяки залученню нових товаровиробників. Підприємство є дистриб’ютором у Івано-Франківській області таких торгових марок: Олія „Чумак”, сирні продукти „Шостка”, молочні вироби „Вімм-Білль-Данн”, чай „Ахмад” та ін.
На ТОВ „ОЛБІ-ІФ” торовельною політикою займається торговий відділ на чолі із комерціним директором. вивчає і формує попит на продукцію, вибирає оптимальний канал поставки продукції споживачам, стимулює збут продукції. Крім цього, проводить вивчення сильних і слабких сторін конкурентів; систематичне вивчення потенціалу ринку та запитів споживачів продукції. При цьому, завдячуючи конкретній інформації від покупців продукції, з врахуванням даних про стан ринку, визначає сильні та слабкі сторони підприємства, аналізує ситуацію для задоволення запитів споживачів краще від конкурентів з більш низькою ціною. Проводиться вдосконалення продукції, покращення якості, її привабливості.
У третьому розділі надано рекомендації по вдосконаленню товарної політики ТОВ „ОЛБІ-ІФ”. Для оцінки ефективності товарної політики на підприємстві застосовують низку показників: економічні, комерційні, операційні та інноваційні. Розрахунок цих показників дає можливість аналізувати, знаходити шляхи удосконалення, оцінювати і стимулювати працю торгового відділу, що займається питаннями товарної політики.
Для якісного функціонування підприємства на ринку, необхідно значно підвищити рівень аналітичної роботи усіх сфер діяльності, створити сучасну систему обліку, нормативну базу показників і мати відповідне технологічне та кадрове забезпечення. Розв’язання цих проблем дозволить підвищити рівень діяльності підприємства в цілому, та в сфері товарної політики зокрема.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!